skanesport_desktop-panorama-1

Nyheter

”Framtidens motionsidrott” ska ge bättre folkhälsa

Brist på anläggningar och förändrat system för ekonomiskt stöd är hinder för idrottsrörelsens utveckling mot att erbjuda motionsidrott till barn, ungdomar, vuxna och äldre. Det visar rapporten Framtidens motionsidrott. Rapporten slår fast att idrottsrörelsen förutom dessa hinder har stora möjligheter att vara en aktiv del i samhället för en bättre folkhälsa.
– För att idrottsföreningarna ska kunna vara med och bidra till en friskare och mer välmående befolkning så behöver vi rimliga förutsättningar för verksamheten, säger Patrik Karlsson, distriktsidrottschef Skåneidrotten.

I dagarna presenteras rapporten Framtidens motionsidrott med fokus på föreningsidrottens förutsättningar och möjlighet att erbjuda motionsidrott, dvs icke-prestationsbaserad idrott, till barn, ungdomar, vuxna och äldre. Rapporten slår fast att idrottsrörelsen är en arena med stora möjligheter att erbjuda motionsidrott, vilket rimmar väl med idrottsrörelsens långsiktiga målsättningar till 2025 och ambitioner om att vara en aktiv del i en bättre folkhälsa.

– Svensk idrott är mogen att låta föreningsidrott även handla om att uppmuntra till motion genom hela livet och stötta de som motionerar för hälsans skull genom att t ex fånga upp de ungdomar som är på väg att lämna idrotten på grund av att de inte vill tävla, säger Jenny Hellberg, verksamhetsledare Skåneidrotten.

”Framtidens motionsidrott” identifierar dock ett antal områden som idag utgör hinder för att kunna expandera idrottsföreningarnas verksamheter, däribland bristen på idrottsanläggningar som praktiskt innebär att föreningar idag inte har tillgängliga tider för att kunna bredda sin verksamhet.

– För att idrottsföreningarna ska kunna vara med och bidra till en friskare och mer välmående befolkning så behöver vi rimliga förutsättningar för verksamheten. Anläggningar är grundläggande för vår verksamhet och vi vill därför att idrotten ska få en starkare ställning i samhällsplaneringen, bland annat bör idrotten skrivas in i plan- och bygglagen så att kommuner tvingas planera för behovet av idrottsanläggningar, säger Patrik Karlsson, distriktsidrottschef Skåneidrotten.

Ett annat hinder som identifieras bland föreningarna är att nuvarande stödsystem, med nästan uteslutande fokus på barn- och ungdomsidrotten, upplevs utgöra ett hinder för utvecklingen av vuxen- och motionsidrotten.

– För att få till en bestående förändring av idrottsrörelsen kommer det att krävas offentliga stöd även för motionsidrott för vuxna. Nationellt har idrotten äskat pengar för ett pilotprojekt med idrott för vuxna, vi ser gärna att vi, med avstamp i ”Framtidens motionsidrott”, kan få till ett liknande samarbete lokalt, säger Patrik.

Fakta:
Projektet Framtidens motionsidrott har genomförts i region syd (Skåne, Blekinge, Småland och Halland) under hösten 2015 och våren 2016 med syftet att undersöka vilka förutsättningar som finns för motionsidrotten, dvs idrott utan krav på resultat och prestation, samt vilken nytta som motionsidrottens kan göra inom föreningslivets verksamhet för barn, unga samt vuxna.

Projektet har finansierats av Idrottslyftet och bedrivits i samarbete med Högskolan i Kristianstad. Den 20 mars presenteras hela rapporten under en spridningskonferens i Lund

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close