Skip to content

Allmänna villkor för digitala prenumerationer

Användarvillkor för digitala prenumerationer

Genom att använda tjänsten (den digitala plattformen för att läsa tidningen) godkänner du de följande villkoren och ingår samtidigt ett avtal med Compone Media AB nedan kallad Förlaget. Innan du börjar använda tjänsten bör du läsa användarvillkoren noga.

Allmänt

Förlaget äger immateriell rätt av de digitala tidskrifter som publiceras i denna applikation.
Applikationen får endast användas inom lagens ramar och på det sätt som statueras genom dessa villkor. Förlaget behåller rättigheten att när somhelst avsluta ett konto, vägra service eller avbeställa orders om otillåten aktivitet upptäcks.
Vi uppmanar kunden att löpande gå in och läsa dessa villkor för att se om eventuella ändringar skett.
Genom att använda ett konto godkänner du enligt personuppgiftslagen PuL att information och uppgifter tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i vårt dataregister samt presenteras för de parter (ex. utgivare) som behöver informationen för att fullgöra sina åtaganden gentemot dig som beställare.
Det åligger kunden att hålla sig informerad om ovan nämnda lagar och föreskrifter.

Rättigheter

Kunden har ingen rätt att använda tjänsten eller produkterna i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning, genomförande av undersökningar eller reklam för någon produkt/företag eller tjänst. Vid sådan förseelse kan vi yrka på skadestånd. Personer under 18 år eller av annan anledning omyndiga äger inte heller rätt att handla utan målsmans eller annan förmyndares medgivande.
Vi reserverar rättigheten att modifiera eller avsluta tjänsten, temporärt eller för gott, med eller utan att i förväg meddela detta till användarna.

Lösenord och inloggningsinformation

Kunden svarar för att erhållna koder och personliga lösenord ej sprids eller görs tillgängliga för obehöriga personer. Föreligger risk för spridning eller att kod eller lösenord har kommit i orätta händer eller förlorats är kunden skyldig att omgående byta ut sitt lösenord. Vid missbruk som att tex dela inloggning med andra personer ger Förlaget rätt att med omedelbar verkan stänga Kundens/Prenumerantens konto utan att denne har rätt till återbetalning av eventuell innestående prenumerationsavgift. 

Förlagets ansvar

Förlaget skall sträva efter att tillhandahålla tjänster med minimala störningar. Emellertid kan Förlaget ej garantera att tjänsterna alltid kommer att fungera utan störningar, fördröjningar eller andra problem.
Det är kundens ansvar att se till att hårdvara och internetanslutning har tillräcklig kapacitet för att kunna hantera tjänsten optimalt. Förlaget har inte heller något ansvar när det gäller störningar som kan härledas till tredje part, såsom internetleverantör eller geografiska störningar. I inget fall har Förlaget eller någon av våra leverantörer ansvar för kundens hårdvara eller information som förlorats på grund av att kunden laddat ner material från vår webbsida eller rört sig på sidor som länkats till från applikationen.

Användardata

Vi värnar om din personliga integritet och prioriterar skyddet av all information du anförtror oss. Informationen används till att applikationen skall fungera på tillbörligt sätt. Dina uppgifter sparas och behandlas enligt Personuppgiftslagen, PUL. Läs mer här.
Förlaget kan spara information om hur tjänsten används, såsom information om vilka tidningar kunden köpt, laddat ned och/eller läst, sökningar, teknisk information, kundens IP-adress, vilken webbläsare och vilket operativsystem kunden använder, och liknande information.
Förlaget äger rätt att överlåta personuppgifter om kunder, såsom epost, till samarbetspartners i syfte att dessa skall kunna tillhandahålla betalningslösningar eller liknande för att förlaget skall kunna fullfölja sina åtaganden gentemot kund.

Kunden kan uppdatera sina egna uppgifter via det kundinlogg som erhålls vid prenumeration eller genom att kontakta Förlaget via e-post: pren(at)skanesport.se

Överlåtelse

Förlaget reserverar rätten att överlåta detta användaravtal mellan oss och Kunden inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer vi att meddela vem som har tagit över användaravtalet, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på Webbplatsen. Om Förlaget överlåter användaravtalet till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på samma eller annan applikation/webbsida.
Kunden kan inte överlåta användaravtal eller prenumeration eller därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man.

Force Majeure

I händelse av force majeure godkänner och förstår kunden att tjänsten inte fungerar och att Förlaget eller dess leverantör inte bryter mot några av sina skyldigheter gentemot dig under dessa villkor avseende tjänster. En force majeure-händelse innebär en händelse utanför Förlagets kontroll inklusive men ej begränsat till laga hinder, uppror eller civil oordning, krig eller militärt ingrepp, nationell eller lokal nödsituation, allvarligt och utdraget strömavbrott eller allvarligt avbrott i Internettjänst, översvämningar, landsänkning eller ytterst svåra vädertillstånd.
I händelse av att Förlaget påverkas av en force majeure-händelse skall vi snarast meddela våra kunder angående den uppskattade omfattningen och längden av vår oförmåga att uppfylla, eller försening i uppfyllelse, av våra skyldigheter så gott det går. Förlaget tar inget ansvar för följderna av en force majeure-händelse.

Villkor för autoförnyelse av prenumeration

En prenumeration som tecknas gäller för den initiala period som kunden väljer vid beställningstillfället. Prenumerationen förnyas automatiskt och fölängs med motsvarande tidsperiod såvida Kunden ej skriftligen meddelat Compone AB om uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen till: pren(at)skanesport.se senast 4 veckor före sista datum för innevarande prenumerationsperiod.

Tvist

Tolkning och tillämpning av detta avtal skall ske enligt svensk rätt.
Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av dessa villkor samt därur härflytande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol, med svenska som språk och med Malmö tingsrätt som första instans.